ESOKJ

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Klasyfikację przyjęła Rada Europy, wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1 – początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – profesjonalny. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

UŻYTKOWNIK POCZĄTKUJĄCY (basic user)

A1 – BREAKTHROUGH

 • Umiejętność zrozumienia stosowania wyrażeń z języka codziennego oraz wyrażeń potocznych
 • Umiejętność budowania bardzo prostych wypowiedzi mających na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb.
 • Umiejętność przedstawieni siebie lub innej osoby oraz zadawania jej pytań dotyczących – np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – umiejętność odpowiadania na pytania tego samego typu.
 • Umiejętność porozumiewanie się z innymi w prosty sposób, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

A2 – WAYSTAGE

 • Umiejętność rozumienia pojedynczych zdań oraz wyrażeń często używanych i związanych bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).
 • Umiejętność porozumiewania się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat.
 • Umiejętność opisania swojego wykształcenia, bezpośredniego otoczenie za pomocą prostych środków.
 • Umiejętność wypowiadania się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

All exams and practice tests at this level

UŻYTKOWNIK SAMODZIELNY (independent user)

B1 – TRESHOLD

 • Umiejętność zrozumienia zasadniczych punktów rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • Umiejętność sprawnej komunikacji w większości sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w podróży w regionie języka docelowego.
 • Umiejętność wypowiadania się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
 • Umiejętność opowiadania o wydarzeniach, przeżyciach osobiste, wyrażania nadziei lub celu.
 • Umiejętność przedstawienia i uzasadnienia lub wyjaśnienia projektu lub pomysłu.

All practice tests at this level

B2 – VANTAGE

 • Umiejętność zrozumienia zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej.
 • Umiejętność porozumiewania się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony.
 • Umiejętność wypowiadania się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów.
 • Umiejętność wyrażenia opinii na dany temat – wykazania pozytywnych i negatywnych stron różnych (proponowanych) wyborów.

All practice tests at this level

UŻYTKOWNIK ZAAWANSOWANY - (competent user)

C1 – EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY

 • Umiejętność zrozumienia szerokiej gamy długich i trudnych tekstów oraz zrozumienia ukrytych w nich podtekstów.
 • Umiejętność spontanicznego i biegłego wypowiadania się spontanicznie bez dłuższego zastanawiania się nad doborem słów.
 • Umiejętność posługiwania się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów.
 • Umiejętność budowania wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazanie się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

All practice tests at this level

C2 – MASTERY

 • Umiejętność zrozumienia bez wysiłku praktycznie wszystkiego – zarówno przekaz głosowy jak i pisany.
 • Umiejętność odtworzenia faktów i argumentów z różnych źródeł pisemnych i ustnych oraz streszczenia ich w sposób zwięzły i spójny.
 • Umiejętność spontanicznego, bardzo płynnego, precyzyjnego wypowiadania się z uwydatnieniem niuansów znaczeniowych tekstów o złożonej tematyce.

All practice tests at this level